Asokmontridental.com

ทคโนโลยี

เทคโนโลยีผลิตโมเดลช่องปาก

เทคโนโลยีผลิตโมเดลช่องปาก

Process CAD/CAM เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่มีรูปร่างเท่ากับฟันของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ Computer Scaner อ่านชิ้นงานและแปลผลออกมาเป็นชิ้นงานที่ได้รายละเอียด ไม่มีการบิดเบี้ยว สามารถทำได้ทั้งชิ้นเล็กๆ เช่น zirconia coping หรือ abutment ของงานรากเทียม จนกระทั่งถึงชื้นงานที่เป็นโครงบางๆ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยเก่าใช้วิธีเหวี่ยงโครงโลหะซึ่งทำให้บิดเบี้ยวได้