Asokmontridental.com

บริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็กในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วิวัฒนาการทางทันตกรรมได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างมาก ทั้งเครื่องมือและวัสดุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ภาวะการเกิดโรคฟันผุในเด็กทั่วโลกลดลง แต่กลับพบว่าแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุในเด็กไทย ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในประเทศที่เจริญแล้ว เหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่นอกเหนือจากรูปแบบอาหาร และลักษณะนิสัยการกินที่ไม่ถูกต้อง ก็คือ การขาดทันตสุขศึกษาของผู้ปกครอง

ผู้ปกครองหลายท่านมองข้ามความสำคัญของฟันน้ำนม มีความคิดความเชื่อว่า “ฟันผุไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟันใหม่ก็ขึ้น” ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเพราะฟันน้ำนมของเด็ก นอกจากจะใช้เคี้ยวอาหารทำให้ได้สารอาหารไปพัฒนาทั้งทางร่างกาย และสมองกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างปกติของใบหน้าและกระดูกขากรรไกร, การออกเสียงที่ชัดเจน, ความสวยงาม และยังช่วยรักษาเนื้อที่ให้ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ทางอโศกมนตรีคลินิก ให้บริการงานทันตกรรมสำหรับเด็ก ทั้งงานรักษา และงานป้องกัน เช่นเคลือบหลุดร่องฟัน เคลือบฟลูออไรค์ ด้วยทีมงานเฉพาะสาขา.