http://www.asokmontridental.com/

บริการ

การอุดฟัน

การอุดฟัน

การอุดฟันที่เกิดการผุการอุดฟันที่เกิดการผุ หรือ การรักษาฟันทั้งซี่ สามารถใช้วัสดุสีเหมือนธรรมชาติชนิดคอมโพสิตเรซิน รวมทั้งการอุดฟันชนิด อินเลย์ หรือ ออนเลย์ ด้วยคอมโพสิตเรซิน หรือ เซรามิก