ทีมทันตแพทย์

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. สงค์ อรรถเวชกุล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
มหาบัณฑิตและวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (University Of Maryland ) USA
 

ทพญ.ประพาภรณ์ ยะจ่อ
 

ทพญ. พรทิพย์ วิริยะภาค
*ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

  สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพ.ญ.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ
ทันตกรรมหัตถการ DDs.(มหิดล)
สาขาศัยกรรมช่องปาก

ดร.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรฐ
ประกาศนียบัตรบัฒฑิต (ศัยกรรมช่องปาก)
  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทพญ. สุนีย์ ปัญญายุทธการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
 
  ทพ. ประพนธ์ นิพัทธสัจก์
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (University Of London)
  สาขาจัดฟัน

ทพ.ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ
มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
วิสัญญีแพทย์

พญ. ทัณฑิมา วัลลิสุต พ.บ. , ป.ชั้นสูง สาขาวิสัญญีวิทยา ว.ว.
ทันตกรรมหัตถการ DDs.(มหิดล)
Asok Montri Dental Clinic
38/8
ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road.
(Sukhumvit 21)
Wattana,Bangkok 10110 Thailand
Tel:  +66(0) 2 640 8188
Fax: +66(0) 2 640 8189

Email: asokmontridental@gmail.com
Website: www.asokmontridental.com