Process CAD/CAM
 

     เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่มีรูปร่างเท่ากับฟันของผู้ป่วยแต่ละราย โดยใช้ Computer Scaner อ่านชิ้นงานและแปลผลออกมาเป็นชิ้นงานที่ได้รายละเอียด ไม่มีการบิดเบี้ยว สามารถทำได้ทั้งชิ้นเล็กๆ เช่น  zirconia coping หรือ abutment ของงานรากเทียม จนกระทั่งถึงชื้นงานที่เป็นโครงบางๆ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยเก่าใช้วิธีเหวี่ยงโครงโลหะซึ่งทำให้บิดเบี้ยงได้ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com