สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพ. สงค์ อรรถเวชกุล
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
มหาบัณฑิตและวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (University Of Maryland ) USA
   

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทพญ. สุนีย์ ปัญญายุทธการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
 

   

สาขารากฟัน

ทพ. ภาสสิทธิ์ สุขากันยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิทยาเอนโดดอนท์)

  ทพ. ประพนธ์ นิพัทธสัจก์
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (University Of London)
 

 

สาขาศัยกรรมช่องปาก

ดร.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรฐ
ประกาศนียบัตรบัฒฑิต (ศัยกรรมช่องปาก)

 

 

ทพญ. สาลินี รุ่งหิรัญสกุล
วุฒิการศึกษา ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนท์

  ทพ.สกุล ชินอุดมวงศ์
สาขาศัยกรมมช่องปาก และ ปริทันตวิทยา
  สาขาจัดฟัน

ทพ.ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ
มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
 

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ทพ.ญ.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ
ทันตกรรมหัตถการ DDs.(มหิดล)

 

วิสัญญีแพทย์

พญ. ทัณฑิมา วัลลิสุต พ.บ. , ป.ชั้นสูง สาขาวิสัญญีวิทยา ว.ว.
ทันตกรรมหัตถการ DDs.(มหิดล)

 

 


ทั้งหมด  

 
 

Asok Montri Dental Clinic
38/8 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
38/8 Asok Montri Road. (Sukhumvit 21) Wattana, Bangkok 10110 Thailand
t.+66(0) 2 640 8188 f.+66(0) 2 640 8189
e.info@asokmontridental.com www.asokmontridental.com